Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dienen om de uitvoering van overeenkomst tussen opdrachtgever en Kleding laten borduren in zo goed mogelijke banen te leiden waarbij gepoogd is om elke (on)voorziene omstandigheid te reguleren.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemeen

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Artikel 4 De overeenkomst

Artikel 5 Leveringsvoorwaarden

Artikel 6 Herroepingsrecht

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

Artikel 9 Betaling

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Artikel 12 Vrijwaringen

Artikel 13 Risico-overgang

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 Toepasselijk recht

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: De partij / consument die Kleding laten borduren opdracht geeft;
2. Opdrachtnemer: Kleding laten borduren;
3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van en gelden voor iedere offerte, aanbieding en overeenkomst van Kleding laten borduren en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kleding laten borduren en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kleding laten borduren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Aanbiedingen of offertes zijn slechts éénmaal geldig en gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. Kleding laten borduren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kleding laten borduren het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Kleding laten borduren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kleding laten borduren is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kleding laten borduren de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Leveringsvoorwaarden

Bij een bestelling van minder dan 5 producten geldt de wettelijke levertermijn van 30 dagen.

Bij een bestelling van 5 producten of meer geldt dat de opdrachtgever en opdrachtnemer de levertijd in overeenstemming zullen bepalen. Hierbij geldt een minimale termijn, welke genoemd wordt in de offerte. De maximale levertermijn is 90 dagen nadat de overeenkomst is gesloten. De levertermijn gaat in op het moment dat de vooruitbetaling ontvangen is.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Onder gepersonaliseerde artikelen vallen onder andere kledingstukken met een letter, tekst of naam, logo of eigen ontwerp.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder gedurende 14 dagen als het artikel beschadigd is. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld opdrachtgever middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kleding laten borduren zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Kleding laten borduren de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 9 Betaling

 1. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. Bestellingen dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Kleding laten borduren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Door opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Kleding laten borduren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt:
  • na het sluiten van de overeenkomst Kleding laten borduren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Kleding laten borduren bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kleding laten borduren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kleding laten borduren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Kleding laten borduren behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Kleding laten borduren aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Kleding laten borduren aansprakelijk is voor directe schade, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan blijft de aansprakelijkheid van Kleding laten borduren voor directe schade te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kleding laten borduren aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kleding laten borduren toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Kleding laten borduren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 12 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Kleding laten borduren voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Kleding laten borduren informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kleding laten borduren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kleding laten borduren niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Kleding laten borduren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kleding laten borduren zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Kleding laten borduren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kleding laten borduren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kleding laten borduren en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.